โพสต์จาก มิถุนายน 2015

  • สูตรห้าประการ: การบริหารจัดการเวลา

    “โปรดสอนข้าทั้งหลายให้นับวันคืนของตน เพื่อจะได้มีจิตใจที่กอปรด้วยสติปัญญา”[1]

    ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า เวลาคือสิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีวันเอากลับคืนมาได้ 

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม