โพสต์จาก เมษายน 2017

  • More Like Jesus: Joy (Part 2)

    ขณะที่ศึกษาเรืองความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ผมพบว่าน่าสนใจที่เห็นว่าความชื่นชมยินดีเชื่อมโยงมากกับความศรัทธา ความหวัง และความสำนึกในบุญคุณ...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม