คิดคำนึงถึงปี 2017

มกราคม 1, 2017

โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

[2017—Reflections]

ขณะที่ปีเก่าผ่านพ้นไป และปีใหม่เวียนมาบรรจบ ผู้คนนับล้านตั้งปณิธานปีใหม่ โดยมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนการเพื่อปรับปรุงชีวิตในบางแง่มุม ผมเองก็ทำเช่นนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับผู้คน 92% ที่ปณิธาน แต่ล้มเหลวที่จะทำตาม โดยทั่วไปแล้ว ปณิธานปีใหม่ของผมเลือนหายไปตอนสิ้นเดือนมกราคม ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แทนที่จะตั้งปณิธานเฉพาะเจาะจง ผมพยายามกำหนดแผนการทั่วไป เพื่อบรรลุผลตลอดปี ซึ่งใช้ได้ผลดีกว่าสำหรับผม

เมื่ออธิษฐานเกี่ยวกับปี 2017 ที่มาถึง และการตั้งเป้าหมาย ผมรู้สึกได้รับการนำพาให้ใช้วิธีการที่แตกต่างไป ผมตั้งนาฬิกาบนโทรศัพท์ ทุกวันที่หนึ่งในแต่ละเดือน เพื่อทบทวนปณิธานที่ตั้งไว้ ในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับศรัทธา เพื่อช่วยในการทบทวน ผมจดรายการความจริงหลักๆ เกี่ยวกับศรัทธา ซึ่งผมรู้สึกว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคริสเตียน นอกจากนี้ผมจดรายการคำถามที่จะคิดคำนึงและตอบ รายการที่สามเป็นข้อเตือนใจที่ผมต้องการทบทวน ตอนเริ่มต้นของแต่ละเดือน (คำถามและข้อเตือนใจที่ผมรวมไว้ในที่นี้ คือสิ่งที่ผมจดไว้สำหรับตัวเอง จึงใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ผมขออธิษฐานว่านี่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณบ้าง ไม่มากก็น้อย)

ความจริงหลัก

 • พระเจ้าคือพระผู้สร้าง คือพระเจ้าผู้สูงสุด
 • ในฐานะสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์ ผมได้รับมอบหมายให้ถวายเกียรติและนมัสการพระองค์
 • พระองค์รักผม และต้องการให้ผมมีสัมพันธภาพกับพระองค์
 • พระองค์ช่วยให้สัมพันธภาพดังกล่าวเป็นไปได้ ผ่านการที่พระเยซูพลีชีพเพื่อบาปที่ผมเองก่อขึ้น
 • เพราะพระองค์ ผมจึงมีชีวิตนิรันดร์
 • ผมรักพระองค์ด้วยเหตุนี้ และสำนึกในบุญคุณที่ผมมีความรอด
 • พระองค์สถิตอยู่ในชีวิตผม พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในผม
 • ผมได้รับมอบหมายให้ดำเนินชีวิตที่ถวายสง่าราศีและสะท้อนถึงพระองค์
 • ผมควรจะรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง และปฏิบัติต่อเขา เหมือนที่ผมต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อผม
 • ทางที่ผมเลือกมีผลกระทบต่อผมชั่วนิรันดร์
 • ผมตั้งปณิธานที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์

คำถาม

 • วิถีทางที่ผมดำเนินชีวิตถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าหรือไม่ ผมมุ่งมั่นที่จะให้การกระทำของผมสอดคล้องกับพระคำของพระองค์ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัดกับพระคำหรือไม่ ถ้าสิ่งที่ผมทำขัดแย้งกับพระคำ ผมทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • ผมนมัสการและให้เกียรติพระองค์มากพอไหม ผมปลีกเวลาทำเช่นนี้หรือไม่ รวมทั้งสรรเสริญและถวายสง่าราศีพระองค์เป็นปกติวิสัยใช่ไหม
 • สัมพันธภาพที่มีกับพระองค์เป็นอย่างไร ผมใช้เวลาเข้าเฝ้าพระองค์ ด้วยการอธิษฐานและอ่านพระคำหรือไม่ ผมใช้เวลารับฟังพระองค์ และนึกคิดถึงสิ่งที่พระองค์กล่าวหรือไม่
 • ผมใส่ใจกับสิ่งที่พระองค์แสดงต่อผมหรือไม่ ผมให้สิ่งนี้เปลี่ยนผมไหม ผมให้ความเคารพ ความรัก และความสนใจต่อพระองค์ไหม
 • ผมถ่อมตนต่อหน้าพระองค์ในคำอธิษฐาน สารภาพผิด และขอการให้อภัยจากพระองค์ รวมทั้งขอความปรานีและพละกำลัง เพื่อเอาชนะบาปของผมหรือไม่ ผมถือว่าบาปเป็นเรื่องจริงจัง และทำสุดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่
 • ผมดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระองค์ไหม ปฏิสัมพันธ์ที่ผมมีกับผู้อื่นสะท้อนถึงพระองค์และความรักของพระองค์หรือไม่ ทัศนคติของผมสะท้อนถึงสิ่งที่พระเจ้าแสดงให้เห็นผ่านพระคัมภีร์ ว่าเป็นทัศนคติดของพระองค์หรือไม่
 • ผมมีจริยธรรมไหมในการติดต่อกับผู้อื่น ผมมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่
 • ผมไว้วางใจพระเจ้าไหม หรือว่าผมวิตกกงวัลและเครียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผมฝากความกังวลไว้กับพระองค์ในคำอธิษฐาน และเชื่อว่าพระองค์จะช่วยผมให้ผ่านพ้นไปได้ ใช่ไหม
 • สิ่งที่พระองค์มอบให้ผมด้วยความไว้วางใจ ผมนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ทัศนคติของผมเกี่ยวกับเงินและวัตถุสิ่งของ สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไหม ผมใจกว้างกับผู้อื่น มอบคืนให้พระเจ้า และเป็นผู้ดูแลที่ดีต่อทรัพย์สินทางวัตถุของผม ใช่ไหม
 • ผมทำสุดความสามารถหรือไม่ ในการดูแลเอาใจใส่ร่างกายผม ซึ่งเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • ผมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นภรรยา ลูกหลาน เพื่อนมิตร เพื่อนร่วมงาน คนแปลกหน้า คนต่างเชื้อชาติ ต่างความเชื่อ และเห็นต่างทางการเมือง หรือผู้คนที่ผมไม่เห็นพ้องด้วย ผมมีน้ำใจ รับฟัง เคารพนับถือ และมอบความรักให้กับเขาหรือไม่
 • ผมเป็นพยานที่สัตย์ซื่อหรือไม่ เมื่อพระองค์เปิดโอกาสให้ มีหนทางที่ผมเอื้อเฟื้อมากขึ้นบ้างไหม ต่อผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ หรือช่วยผู้อื่นให้เติบโตในดำเนินชีวิตไปกับพระองค์
 • เมื่อทบทวนคำถามเหล่านี้ หรือด้วยลู่ทางอื่นๆ ถ้าผมตระหนักว่าทำตัวไม่สอดคล้องกับพระองค์ ผมจะทำอะไรบ้างเพื่อแก้ไขเรื่องนี้

ข้อเตือนใจ

 • ถึงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่บางอย่างที่ผมเผชิญหน้าในชีวิต มีความสำคัญ และถึงกับเปลี่ยนชีวิต ทว่าการตัดสินใจประจำวันคือสิ่งที่สร้างผมให้เป็นบุคคลอย่างที่เป็นอยู่
 • ผมจะเป็นใครในวันข้างหน้า กำหนดโดยชั่วขณะสั้นๆ นับพัน ซึ่งผมนึกคิด ตัดสินใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตอบรับต่อสภาพการณ์ และเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ ผมรับผิดชอบต่อบุคคลที่ผมจะเป็น วันแล้ววันเล่า
 • การเติบโตทางจิตวิญญาณ การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันที ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความพากเพียร และเวลา ถ้าผมปรารถนาที่จะเติบโตในชีวิตทางจิตวิญญาณ ผมต้องมีความมุ่งมั่น พากเพียร และใช้เวลา
 • ผมมุ่งมั่นที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณ ดำเนินชีวิตตามที่พระคัมภีร์สอน และใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น นี่หมายความว่าผมต้องสานสัมพันธภาพกับพระองค์ ดำเนินชีวิตตามพระคำ รับแนวทางจากพระวิญญาณ ยอมจำนนต่อพระองค์ และรักผู้อื่น ผมทำเช่นนี้ทุกวัน ทุกชั่วขณะ ในสิ่งเล็กๆ ทุกแง่มุม ทุกเมื่อเชื่อวัน

มาเรียกับผมขออธิษฐานให้ปีข้างหน้าเปี่ยมด้วยความยินดี ความคืบหน้า และการเติบโตทางจิตวิญญาณ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ! สุขสันต์ปีใหม่!