โพสต์แฟ้มข้อมูล 'สำนึกในบุญคุณ'

 • More Like Jesus: Joy (Part 2)

  ขณะที่ศึกษาเรืองความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ผมพบว่าน่าสนใจที่เห็นว่าความชื่นชมยินดีเชื่อมโยงมากกับความศรัทธา ความหวัง และความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 4)

  ความสำนึกในบุญคุณคือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเล็งเห็นสภาพการณ์ของเรา  โดยมองผ่านความขอบคุณที่เรามีต่อพระเจ้า และปฏิบัติตนในแง่ที่สะท้อนถึงความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราพิจารณาว่า “การสวมใส่” ความอิ่มเอิบใจ คือส่วนสำคัญของการสำนึกในบุญคุณ  ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นที่ “ตัวสังหาร” ความสำนึกในบุญคุณสามประการ ซึ่งเราต้องการตัดออกไปจากชีวิตเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Gratitude (Part 2)

  เราอ่านในพระคัมภีร์ใหม่ และในเรื่องชุดนี้โดยตลอด ว่าการเติบโตจนเป็นเหมือนพระคริสต์ต้องอาศัย “การสวมใส่” และ “การสลัด” ความสำนึกในบุญคุณคือองค์ประกอบสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 1)

  การเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น คือการเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น ผ่านความมุ่งมั่นที่จะนำคำสอนในพระคัมภีร์มาถือปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับแนวทางและพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม