โพสต์แฟ้มข้อมูล 'ศาสนศาสตร์'

 • The Heart of It All: The Nature and …

  เราได้เห็นจากบทความก่อนๆ ในเรื่องชุดนี้ ว่าธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า รวมถึงความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 2)

  ตอนแรกของคำนำชุด เหมือนพระเยซูมากขึ้น กล่าวถึงแง่คิดในการทำตามแบบอย่างของพระเจ้า และการเป็นเหมือนพระคริสต์ ดังที่บ่งบอกไว้ในพระคัมภีร์เดิมและพระกิตติคุณ ส่วนตอนนี้จะมุ่งเน้นการเป็นเหมือนพระคริสต์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 1)

  หนึ่งในเพลงโปรดทุกยุคทุกสมัยของผม คือ “เหมือนพระเยซู” เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินหรือได้ร้องเพลงนี้ก็เตือนใจผมถึงแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • อิมมานูเอล

  คริสต์มาสเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เมื่อพระเจ้ามาสู่โลกวัตถุ ในร่างพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — คนดีชาวสะมาเรีย ลูกา 10:25-37

  พวกเราหลายคนคุ้นเคยกับคำอุปมาอุปไมยเรื่องคนดีชาวสะมาเรีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมากจากชาวปาเลสไตน์สมัยศตวรรษที่หนึ่ง มีแง่มุมต่าง ๆ ในเรื่องที่เราคงไม่เข้าใจ เมื่อเราได้ยินได้ฟังหรืออ่านคำอุปมาอุไมยเรื่องนี้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — บทนำ

  พระเยซูเป็นยอดปรมาจารย์ ถ้อยคำของพระองค์มีการกระทำสนับสนุน และเปลี่ยนชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วน ระหว่างที่พระองค์ประกาศข่าวสารในโลกนี้ และทำเช่นนั้นต่อไปตลอดสองสหัสวรรษ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ความยำเกรงพระเจ้า

  เมื่อเร็วๆ นี้ ผมเจอหัวข้อที่ดึงความสนใจผม คือความยำเกรงพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวไว้พอสมควรเรื่องความยำเกรงพระเจ้า เมื่ออ่านแล้วคงคิดว่าเราควรจะหวาดกลัวพระเจ้า ในแง่ที่ว่าจะทำให้พระองค์กริ้วโกรธ สำหรับคริสเตียนคงเปนการยากที่จะยอมรับข้อเท็จจริงว่าพระเจ้ารักชาวโลกมาก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • The Heart of It All: The Nature and …

  อาจเข้าใจกันว่าความเมตตาของพระเจ้าคือความรักและคุณความดีของพระจ้า ต่อผู้ที่ทุกข์ตรมและเดือดร้อน ผู้ที่ขัดสน แม้แต่ผู้ที่ไม่สมควรได้รับ เนื่องจากมนุษย์ปุถุชนมีบาป และจะรับผลที่ตามมาจากการทำบาป...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • The Heart of It All: The Nature and …

  นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงตรงแล้ว โดยธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า พระองค์มีความอดทน และเมตตาปรานี ในพระคัมภีร์เดิมมักจะกล่าวถึง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

  ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

  พระเจ้าดำรงอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่ดำรงอยู่ทั้งสิ้น พระองค์ผู้เดียวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา และไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งอื่นๆ ล้วนถูกสร้างขึ้นมา และมีที่สิ้นสุด[1] ดังนั้นพระองค์จึงแตกต่างจากทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

  ในยอห์นบทที่ 4 เมื่อพระเยซูพูดคุยกับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ พระองค์บอกเธอว่า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง[1] พระเยซูบอกว่าพระเจ้าคือพระวิญญาณ พระเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พิจารณากันว่าบรรพบุรุษของโบสถ์ในช่วงเจ็ดศตวรรษแรก กำหนดหลักคำสอนเรื่องการจุติมาเกิดอย่างไร เราได้เห็นคำสอนต่างๆ ซึ่งพยายามอธิบาย “กลไก” ว่าเป็นไปอย่างไร การที่พระเยซูผู้เป็น Logos คือพระบุตรผู้เป็นพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 2)

  การพยายามค้นคว้าหาคำจำกัดความทางศาสนศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู สภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าของพระองค์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสองช่วงเวลา ช่วงแรกในศตวรรษที่สี่และห้า ช่วงที่สองในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 1)

  ในบทความเรื่อง “มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า” และ “ตรีเอกานุภาพ” เราสำรวจความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสภาพพระเจ้าของพระเยซู ว่าพระองค์คือพระเจ้าโดยแท้ ในบทความเรื่อง “การจุติมาเกิด” เราจะอธิบายแบบเจาะลึกพระคัมภีร์ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 3)

  ดังที่เราเห็นแล้วจากตอนที่ 1 และ 2 ในหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ ว่านี่ไม่ใช่หลักการที่เข้าใจได้ง่าย บางส่วนเราคงไม่เข้าใจด้วยการคิดหาเหตุผลธรรมดาๆ ฉะนั้นจึงเป็นความเร้นลับ แม้ว่าจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงกระนั้นก็ยังเป็นความจริง ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 2)

  ในเรื่อง หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 1 เราเห็นแล้วว่าพระเจ้ามีสภาพเป็นสามท่าน ประกอบด้วยสามท่านที่แตกต่างกัน ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ละท่านเป็นพระเจ้าครบถ้วน แต่ละท่านมีคุณสมบัติของพระเจ้า และมีพระเจ้าองค์เดียว ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 1)

  บทความสองเรื่องแรกในชุด หัวใจสำคัญ เราเห็นว่าพระคัมภีร์ใหม่เผยถึงสภาพพระเจ้าของพระเยซู และเผยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

  เมื่ออ่านข้อพระคัมภีร์ที่เอ่ยอ้างไว้ในบทความดังกล่าว ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่านอกเหนือจากพระเยซู ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ในตอนแรกของ มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า เราครอบคลุมบางสิ่งที่พระเยซูบอกกล่าวและกระทำ ซึ่งยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

  สาวกของพระองค์ ผู้ซึ่งอยู่อาศัยและทำงานร่วมกับพระองค์เป็นเวลาหลายปี ในช่วงที่ประกาศข่าวสารต่อสาธารณชน ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อยอห์นกล่าวถึงพระเจ้าผู้เป็นพระบุตร ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติในโลก เขาอ้างอิงถึงพระองค์ว่าเป็นพระคำ ไม่ใช่เป็นพระเยซู ข้อพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระคำ/พระเยซูมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ คือ “พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง”...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: บทนำ

  สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่าแสนวิเศษโดยเฉพาะ เกี่ยวกับพระเยซูก็คือ ขอกำนัลคือความรอดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งพระองค์มอบให้เปล่าๆ แก่คนที่ขอด้วยความเชื่ออย่างจริงใจ คนเราอาจมีความเข้าใจต่อหลักความเชื่อของคริสเตียนน้อยมาก แต่ถ้าหัวใจหิวกระหาย ถ้าเขาแสวงหาสื่อสัมพันธ์กับพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม