โพสต์จาก มีนาคม 2017

  • More Like Jesus: Joy (Part 1)

    ขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูและคำสอนของพระองค์ ความชื่นชมยินดีมีบทบาทสำคัญในการที่เราเพียรพยายาม แม้ว่าพระเยซูเอ่ยถึงความชื่นชมยินดีของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงแค่สองครั้งในพระกิตติคุณ...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม