โพสต์จาก กันยายน 2013

 • ค่านิยมหลักของ TFI: การใฝ่หาพระวิญญาณของพระเจ้า

  ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงบัญญัติของพระองค์ ทั้งวันทั้งคืน

  พระคำของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้า และเป็นแสงสว่างส่องทางให้ข้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI ความมีใจรักต่อพระเจ้า

  โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์[1]

  กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์[2]...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม