โพสต์ล่าสุด

 • The Heart of It All: The Nature and …

  เราได้เห็นจากบทความก่อนๆ ในเรื่องชุดนี้ ว่าธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า รวมถึงความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • Victory in Tough Times

  ฉันถามพระเยซูว่าจะให้กำลังใจคุณอย่างไร เกี่ยวกับความยากลำบากที่คุณ (เพื่อนหรือคนอันเป็นที่รัก) อาจประสบอยู่ พระองค์กล่าวว่า ก่อนอื่นฉันควรเตือนใจคุณเกี่ยวกับชีวิตภายภาคหน้า 

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • Unconditional Love

  เมื่อผมนึกถึงการที่จะสรุปว่าพระเจ้าคือใครในวลีเดียว "ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข" ผุดขึ้นมาในหัวคิด แน่นอนว่าพระเจ้าคือหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งจำกัดในวลีหรือคำเดียวไม่ได้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Joy (Part 2)

  ขณะที่ศึกษาเรืองความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ผมพบว่าน่าสนใจที่เห็นว่าความชื่นชมยินดีเชื่อมโยงมากกับความศรัทธา ความหวัง และความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Joy (Part 1)

  ขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูและคำสอนของพระองค์ ความชื่นชมยินดีมีบทบาทสำคัญในการที่เราเพียรพยายาม แม้ว่าพระเยซูเอ่ยถึงความชื่นชมยินดีของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงแค่สองครั้งในพระกิตติคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 4)

  ความสำนึกในบุญคุณคือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเล็งเห็นสภาพการณ์ของเรา  โดยมองผ่านความขอบคุณที่เรามีต่อพระเจ้า และปฏิบัติตนในแง่ที่สะท้อนถึงความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Gratitude (Part 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราพิจารณาว่า “การสวมใส่” ความอิ่มเอิบใจ คือส่วนสำคัญของการสำนึกในบุญคุณ  ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นที่ “ตัวสังหาร” ความสำนึกในบุญคุณสามประการ ซึ่งเราต้องการตัดออกไปจากชีวิตเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 2)

  เราอ่านในพระคัมภีร์ใหม่ และในเรื่องชุดนี้โดยตลอด ว่าการเติบโตจนเป็นเหมือนพระคริสต์ต้องอาศัย “การสวมใส่” และ “การสลัด” ความสำนึกในบุญคุณคือองค์ประกอบสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 1)

  การเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น คือการเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น ผ่านความมุ่งมั่นที่จะนำคำสอนในพระคัมภีร์มาถือปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับแนวทางและพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • คิดคำนึงถึงปี 2017

  ขณะที่ปีเก่าผ่านพ้นไป และปีใหม่เวียนมาบรรจบ ผู้คนนับล้านตั้งปณิธานปีใหม่ โดยมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนการเพื่อปรับปรุงชีวิตในบางแง่มุม ผมเองก็ทำเช่นนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Christian Character (Part 2)

  ดังที่เราเห็นได้ในบทความก่อนหน้านี้ เรื่องพื้นฐานการเป็นเหมือนพระคริสต์ ว่าการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นต้องอาศัยการอุทิศตนต่อพระเจ้า ซึ่งมีรากฐานในความยำเกรงพระเจ้า และการที่เราเข้าใจความรักที่พระองค์มีต่อเราเป็นรายบุคคล...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Christian Character (Part 1)

  (บทความนี้มาจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Practice of Godliness [การฝึกทำตามแบบอย่างพระเจ้า] โดย เจอร์รี บริดเจส[1])

  องค์ประกอบสำคัญในการกลายเป็นเหมือนพระเยซู คือการพัฒนาอุปนิสัยตามแบบอย่างของพระเจ้า ทุกคนต่างก็มีอุปนิสัยซึ่งบ่งบอกถึงคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลนั้น โดยสะท้อนให้เห็นจากความรู้สึกนึกคิดและการประพฤติตน...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: The Foundation of Christlikeness

  ในการแสวงที่จะเป็นเหมือนพระเจ้า หรือเป็นเหมือนพระคริสต์ องค์ประกอบสำคัญคือ การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ซึ่งสานต่อได้จากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเท่านั้น การเป็นเหมือนพระเจ้านิยามได้ว่า มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Holiness (Part 4)

  ในเรื่องความบริสุทธิ์ ตอนที่ 1-3 เราจะเห็นว่าพระเจ้าคือมาตรฐานของความดีงามและความบริสุทธิ์ พระองค์ได้เผยความประสงค์ด้านคุณธรรมของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ และความประสงค์ของพระองค์ที่นำเสนอผ่านข้อพระคัมภีร์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Holiness (Part 3)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ Decision Making and the Will of God โดย แกรี่ ไฟรเซน[1])

  ดังที่เราได้เห็นจากเรื่องความบริสุทธิ์ตอนที่ 1 และ 2 ว่าการเป็นเหมือนพระคริสต์ หรือเป็นเหมือนพระเจ้า มาจากการเปลี่ยนให้ความประสงค์ของเราสอดคล้องกับความประสงค์ของพระเจ้า

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Holiness (Part 2)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Pursuit of Holiness โดย เจอร์รี บริดเจส)[1]

  ขณะที่เรามองหาวิธีเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ก็สำคัญที่จะตรวจสอบว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายถึงอะไร และเรามีส่วนร่วมได้อย่างไร ในแผนการของพระเจ้าเรื่องความรอด บุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ คือพระเจ้าผู้เป็นพระบุตร กลายเป็นมนุษย์ ดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาป แล้วพลีชีพบนไม้กางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ความบริสุทธิ์ (ตอนที่ 1)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Pursuit of Holiness โดย เจอร์รี บริดเจส)[1]

  ข้อความสำคัญตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เอ่ยอ้างไว้ในเรื่องชุดนี้ คือ เอเฟซัส 4:22-24

  วิถีชีวิตเดิมนั้น ท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่าน ซึ่งกำลังเสื่อมโทรมไป โดยตัณหาอันล่อลวง เพื่อรับความคิดจิตใจใหม่ และสวมตัวตนใหม่ ซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ ในความชอบธรรม และความบริสุทธิ์ที่แท้จริง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Renewal Basics

  ดังที่เอ่ยถึงในสองบทความที่แล้ว เป็นเหมือนพระเจ้า ตอนที่หนึ่ง และตอนที่สอง การกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ต้องอาศัยการฟื้นฟูตัวตนภายในของเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: เป็นเหมือนพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ตอนที่หนึ่งของเรื่อง “เป็นเหมือนพระเจ้า” กล่าวถึงการที่เราถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนพระเจ้าในภาวะทางสรีรวิทยา และเชิงปฏิบัติ ในฐานะมนุษย์ผู้มีเหตุผลและคุณธรรม เหมือนพระเจ้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: เป็นเหมือนพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  (บทความนี้มาจากประเด็นสำคัญในหนังสือ Classical Arminianism โดย เอฟ ลีรอย ฟอร์ไลน์ส[1])

  ดังที่หยิบยกไว้ในบทความก่อนหน้าของเรื่องชุดนี้ การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ต้องอาศัยความเพียรพยายามในสองแนวทาง ได้แก่ เราต้อง“สละ”บาป และ“รับ” พระคริสต์ไว้

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: แบบอย่างของพระคริสต์

  เมื่อเราอยู่ในขั้นตอนการหาทางเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อเราจะได้กลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ก็ติดตามด้วยการที่เราควรจะมองดูแบบอย่างว่าพระเยซู ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่มีคุณธรรมครบถ้วนสมบูรณ์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ดังที่เราเห็นได้ในบทความก่อนหน้านี้ (ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า ตอนที่ 1) การร่วมมิตรภาพกับพระเจ้าคือกุญแจสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จากการร่วมมิตรภาพดังกล่าว เราสานสัมพันธ์กับพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • Pots and Pans

  เมื่อไม่นานมานี้ ฉันตรึกตรองเรื่องการเลือกทางผิด หลังจากที่ฉันเลือกทางผิดสองสามครั้ง และค่อนข้างท้อใจ คุณเคยดิ้นรนไหมกับการมองดูทางเลือกในชีวิตที่ผิดๆ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น มีส่วนช่วยได้ที่จะค้นหาหลักพื้นฐานเพื่อก่อร่างสร้างขึ้นจากจุดนั้น ขณะที่การเป็นเหมือนพระคริสต์สะท้อนให้เห็นได้ในการตัดสินใจ และการกระทำภายนอก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: จงรักภักดีต่อพระเจ้า

  ถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จุดเริ่มต้นที่มีเหตุผลคือ เชื่อเหมือนที่พระองค์เชื่อ ยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าว ปลูกฝังไว้ในชีวิตจิตใจของเรา เห็นได้ชัดว่าพระเยซูเชื่อและดำเนินชีวิตตามที่พระบิดาเผยไว้ในพระคัมภีร์ คือสิ่งพระเจ้าเผยให้เห็นผ่านพระคัมภีร์เดิม...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น

  สิ่งใดก็ตามที่เราอยากจะทำให้ดีในชีวิต ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ผู้คนที่เป็นมือหนึ่งในสายอาชีพของเขา ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ส่วนใหญ่บรรลุผลเพราะเขาทำงานหนัก คริสเตียนก็เช่นกัน ในการที่จะเจริญเติบโตจนเป็นเหมือนพระคริสต์ และกลายเป็นบุคคลที่พระเจ้ามุ่งหมายไว้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • Sleep: A Life Essential

  คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมที่ต้องนอนหลับมากๆ เมื่อดูเหมือนว่าชั่วโมงที่นอนหลับ “แย่งชิง” เวลาที่คุณต้องการหรือจำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆ คุณเคยนึกสงสัยไหมว่าเหตุใดพระเจ้าสร้างให้ร่างกายเราต้องนอนหลับมากๆ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 2)

  ตอนแรกของคำนำชุด เหมือนพระเยซูมากขึ้น กล่าวถึงแง่คิดในการทำตามแบบอย่างของพระเจ้า และการเป็นเหมือนพระคริสต์ ดังที่บ่งบอกไว้ในพระคัมภีร์เดิมและพระกิตติคุณ ส่วนตอนนี้จะมุ่งเน้นการเป็นเหมือนพระคริสต์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 1)

  หนึ่งในเพลงโปรดทุกยุคทุกสมัยของผม คือ “เหมือนพระเยซู” เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินหรือได้ร้องเพลงนี้ก็เตือนใจผมถึงแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • อิมมานูเอล

  คริสต์มาสเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เมื่อพระเจ้ามาสู่โลกวัตถุ ในร่างพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • รู้สึกไม่มั่นคงหรือ

  เมื่อวันก่อนผมอ่านบทความหนึ่ง กล่าวว่าข้อความที่นิยมชมชอบกันมากที่สุดในพระคัมภีร์ คือ ฟิลิปปี 4:6-7 ในข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว อัครสาวกเปาโลแนะนำเหล่าผู้มีความเชื่อว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • Formula of Five: Study Tips

  “ความสุขเกิดแก่ผู้ที่พบปัญญา และผู้ที่มีความเข้าใจ”[1]

  เมื่อสองปีที่แล้ว ผมสมัครเรียนหลักสูตรศาสนศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยผมอย่างมาก ขณะเตรียมเรื่องชุดต่างๆ ที่ผมเขียนสำหรับมุมผู้ชี้ทาง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • สูตรห้าประการ: การบริหารจัดการเวลา

  “โปรดสอนข้าทั้งหลายให้นับวันคืนของตน เพื่อจะได้มีจิตใจที่กอปรด้วยสติปัญญา”[1]

  ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า เวลาคือสิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีวันเอากลับคืนมาได้ 

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ก้อนหินขวางเส้นทาง

  ถ้าคุณมองดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยความกังวลใจ นี่เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจ บางทีเมื่อคุณมองย้อนหลังไปดูการดิ้นรนต่อสู้ ความไม่แน่นอน และบ้างก็ถึงกับเกิดเหตุการณ์ที่เขย่าชีวิตคุณ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • อย่ายอมแพ้เป็นอันขาด!

  บางครั้งชีวิตก็ยากลำบาก
  เมื่อคุณเรียนหนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สอบไม่ผ่าน ความฝันยังเกินเอื้อม คุณรู้สึกว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • สูตรห้าประการ: สุขภาพและความแข็งแรง

  ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอท่านจำเริญขึ้นในทุกสิ่ง และมีสุขภาพดี เหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • สูตรห้าประการ: การเติบโตทางจิตวิญญาณ

  ท่านแสวงหาพระเจ้า … ตราบเท่าที่ท่านแสวงหาพระองค์ พระเจ้าก็มอบความสำเร็จให้กับท่าน[1]

  ถ้าคุณต้องการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง คุณก็ต้องทานอาหารให้ถูกต้อง และออกกำลังกาย...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • สูตรห้าประการ: การจัดการด้านการเงิน

  “ขอพระองค์ประทานแก่ท่านตามใจปรารถนา และทำให้แผนงานทั้งสิ้นของท่านสำเร็จผล”[1]

  ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องทางด้านการเงินนั้นไม่สลับซับซ้อน อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ไม่สลับซับซ้อน”...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ความซื่อสัตย์สุจริต

  คุณเห็นคุณค่าการเชื่อมสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่จริงใจ น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ และรักษาคำพูด ใช่ไหม คนที่พูดจริงทำจริง คนที่คุณบอกเล่าเรื่องส่วนตัวและเขาเก็บไว้เป็นความลับ ผมชอบคนเช่นนี้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • การตัดสินใจตามแบบอย่างของพระเจ้า ตอนที่ 2: มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัดสินใจ

  คุณเคยเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญหรือเปล่า และต้องการแนวทางที่ชัดเจน แล้วได้แต่รู้สึกราวกับว่าพระเจ้าเงียบกริบ ตอนที่คุณต้องการมากที่สุดให้พระองค์มอบคำตอบอย่างชัดเจน เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ผมทราบว่าผมเคยเป็นเช่นนั้น...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • การตัดสินใจตามแบบอย่างของพระเจ้า ตอนที่ 1: ค้นหาความประสงค์ของพระเจ้า

  เนื่องจากถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาตามฉายาของพระเจ้า ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือ มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการสามารถตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์จากการตัดสินใจ การรู้จักตัดสินใจ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • คริสต์มาสก้องกังวาน

  สำหรับพวกเราส่วนมาก แง่มุมที่สำคัญของคริสต์มาส คือ การระลึกถึงเรื่องราววันประสูติของพระเยซู ด้วยการแสดงหรือละครคริสต์มาสครั้งแรก การอ่านเรื่องราวคริสต์มาสจากพระคัมภีร์ หรือร้องเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์ ขณะที่เราฉลองเทศกาลคริสต์มาส เราได้รับการเตือนใจถึงแหล่งที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI: ดำเนินชีวิต “เพื่อพระองค์”

  เราได้วางแบบอย่างไว้ เพื่อท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อท่าน

  เช่นนี้เราจึงรู้ว่าความรักคืออะไร คือที่พระเยซูสละชีพเพื่อเรา และเราควร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ความหลากหลายและนวัตกรรม

  มือของท่านหยิบจับการใด จงทำการนั้นเต็มกำลังความสามารถ[1]

  พรสวรรค์มีหลายประการ แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้มอบให้ งานรับใช้มีหลายประเภท แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน มีกิจกรรมต่างๆ กัน แต่พระเจ้าองค์เดียวกันมอบพลังให้แก่ทุกคน...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: วิธีแก้ปัญหาทางด้านวิญญาณ

  พระวิญญาณประทานชีวิต เนื้อหนังไม่สำคัญอะไรเลย ถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านเป็นวิญญาณ และเป็นชีวิต[1]

  ผู้ทรงปลอบใจเรา ในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้น เพื่อเราจะได้ปลอบใจ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI : ความสำนึกถึงชุมชน

  คำบัญชาของเราคือ รักซึ่งกันและกัน เหมือนที่เราได้รักพวกท่านไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือ การที่เขายอมสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: พลังความเป็นหนึ่งเดียว

  พี่น้อง คิดดูว่าท่านเคยเป็นเช่นไรเมื่อทรงเรียกท่าน ในพวกท่านมีไม่กี่คนที่ฉลาด ตามมาตรฐานของมนุษย์ ไม่กี่คนที่มีอิทธิพล ไม่กี่คนที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าโง่เขลาเพื่อให้คนฉลาดอับอาย...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ความรักต่อเพื่อนมนุษย์

  ท่านเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อคนจุดตะเกียงแล้ว ย่อมไม่เอาฝาครอบ แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียง ให้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI: การเป็นสาวก

  พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ใดจะตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา”

  ถ้าเจ้ารักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: การใฝ่หาพระวิญญาณของพระเจ้า

  ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงบัญญัติของพระองค์ ทั้งวันทั้งคืน

  พระคำของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้า และเป็นแสงสว่างส่องทางให้ข้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI ความมีใจรักต่อพระเจ้า

  โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์[1]

  กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์[2]...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • มองดูให้ดี จะเห็นตัวจริงของฉัน

  ภาพหนึ่งที่น่าเศร้าที่สุดเท่าที่ฉันนึกได้ คือ ภาพคนชราที่ทุกข์ทรมาน ว่างเปล่า และอ้างว้าง ผู้ซึ่งเดินไปบนเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลและยากลำบาก ตอนนี้เกือบถึงปลายทางแล้ว นอกเสียจากว่าเขาจะรักพระเจ้า และมีความหวังสำหรับชีวิตภายภาคหน้า...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — ฟาริสีและคนเก็บภาษี ลูกา 18:9-14

  อุปมาอุปไมยเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี บอกเล่าไว้เฉพาะในหนังสือลูกา บทที่ 18 ข้อ 9-14 นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆ อุปมาอุปไมยนี้บ่งบอกถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของความรอด มาเริ่มต้นด้วยการศึกษาตัวละครสองคนในเรื่อง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ปลักตมและราชวัง

  คุณเคยปรารถนาไหมว่าชีวิตน่าจะเติมเต็มด้วยช่วงเวลาที่แสนวิเศษ เมื่อความฝันกลายเป็นจริงต่อหน้าต่อตาคุณ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางทีคุณอาจเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ หรือทำความคืบหน้าในบางด้านที่สำคัญต่อคุณ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • เผชิญหน้ากับความผิดหวัง

  ในชีวิตเราแต่ละคน มีบางครั้งที่เรารู้สึกถึงความขมขื่นจากความผิดหวัง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สุดแสนจะทนไหว พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อไม่สมหวัง จิตใจก็เศร้าหมอง” เมื่อไม่สมหวังหรือผิดหวัง ก็พลิกฟื้นได้ยากมาก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — คนดีชาวสะมาเรีย ลูกา 10:25-37

  พวกเราหลายคนคุ้นเคยกับคำอุปมาอุปไมยเรื่องคนดีชาวสะมาเรีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมากจากชาวปาเลสไตน์สมัยศตวรรษที่หนึ่ง มีแง่มุมต่าง ๆ ในเรื่องที่เราคงไม่เข้าใจ เมื่อเราได้ยินได้ฟังหรืออ่านคำอุปมาอุไมยเรื่องนี้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — บทนำ

  พระเยซูเป็นยอดปรมาจารย์ ถ้อยคำของพระองค์มีการกระทำสนับสนุน และเปลี่ยนชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วน ระหว่างที่พระองค์ประกาศข่าวสารในโลกนี้ และทำเช่นนั้นต่อไปตลอดสองสหัสวรรษ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เคล็ดลับสู่ความชื่นชมยินดี

  ข้อคิดเรื่องศรัทธาและความหวัง ท่ามกลางความทุกข์ทรมาน

  เรียบเรียงและปรับปรุงแก้ไข โดย มาเรีย ฟอนเทน

  เป็นการง่ายที่จะเห็นว่าเราต้องผ่านประสบการณ์ที่มีความสุข และช่วงเวลาที่น่าชื่นชมยินดี มีสันติสุข และความอิ่มเอิบใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผ่านพ้นชีวิตนี้ไปได้ ทว่าอาจเป็นสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • อนุภาคสง่าราศีของพระองค์

  ปีเตอร์กับฉันหยุดพักผ่อนสองสามวัน เพื่อปลีกตัวจากช่วงที่ยุ่งมากกับงานเขียนและกิจธุระของทีเอฟไอ เราไปยังเมืองชายทะเลตามลำพัง ฉันเดินเล่นที่ชายหาดตอนเย็น ครุ่นคิด และพูดคุยกับพระองค์ เมื่อเงยหน้าขึ้นก็ได้เห็นวิวงดงามตระการตาที่สุด ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ความยำเกรงพระเจ้า

  เมื่อเร็วๆ นี้ ผมเจอหัวข้อที่ดึงความสนใจผม คือความยำเกรงพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวไว้พอสมควรเรื่องความยำเกรงพระเจ้า เมื่ออ่านแล้วคงคิดว่าเราควรจะหวาดกลัวพระเจ้า ในแง่ที่ว่าจะทำให้พระองค์กริ้วโกรธ สำหรับคริสเตียนคงเปนการยากที่จะยอมรับข้อเท็จจริงว่าพระเจ้ารักชาวโลกมาก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • แสงสว่างปลายทาง

  คุณเคยเผชิญหน้ากับสภาพการณ์ที่ดูสิ้นหวังบ้างไหม คุณรู้สึกราวกับว่าไม่มีทางออกที่จะหนีพ้นจากความยากลำบากที่ประสบ และทุกสิ่งดูราวกับว่าสูญเปล่า หรือคุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนสุดวิสัย ราวกับว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีวี่แววความหวัง...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • พบกับเลนน์

  ตอนหยุดพักหลังจากช่วงที่ทำงานยุ่งมาก ปีเตอร์กับฉันขับรถไปยังอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเรากะว่าจะอยู่ที่นั่นสองสามวัน เพื่อพักผ่อนและชมทิวทัศน์ เราไปถึงสายกว่าที่วางแผนไว้ และพบว่าการหาเส้นทางบนถนนที่สลับซับซ้อนกลางเมือง...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • การให้อภัย

  ถึงแม้ว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ควรจะทำ เพื่อเห็นแก่ความสามัคคีกลมเกลียวและภารดรภาพ แต่ข้อสำคัญก็คือการที่คุณสลัดความเจ็บช้ำ แล้วมุ่งหน้าไปสู่อนาคต โดยที่เหตุการณ์ในอดีตไม่มีผลกระทบต่อคุณในแง่ลบ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • โขดหิน

  มาเรียกับผมเพิ่งกลับจากสวิสเซอร์แลนด์เมื่อไม่นานมานี้  เราเดินทางไปประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประจำปี และประชุมเกี่ยวกับธุรกิจ TFI อื่นๆ ขณะพักอยู่ที่นั่น บ่อยครั้งผมมองออกไปนอกหน้าต่าง ชมทะเลสาบที่งดงามและภูเขารอบๆ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • สร้างสัมพันธภาพด้วยความไว้วางใจ

  สักระยะหนึ่งแล้ว ฉันได้ร่วมมิตรภาพกับสมาชิก TFI คนหนึ่งที่มาเยี่ยมบ้านเรา ช่างเป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก เมื่อได้ยินเขาบอกเล่าด้วยความกระตือรือร้น ถึงการที่เขาได้พบปะใครคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ “ไม่มีอะไรแปลกใหม่และแตกต่างไป” ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เหลือที่จะเข้าใจ สุดที่จะพรรณนา

  ข้อคิดเรื่องแม่

  การเป็นแม่อาจมีขึ้นมีลง แต่เมื่อเราหยุดเพื่อจดจ่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สิ่งที่สำคัญโดยแท้ สิ่งที่วิเศษสุดในโลก สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จัดไว้ในอันดับเกือบสูงสุด หรือสูงสุด คือ ความอัศจรรย์ของผู้เป็นแม่...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • เรือนจำกระดาษ

  ฉันขอเล่าประสบการณ์ที่ที่ปีเตอร์กับฉันเป็นพยานในระยะยาว นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ “เลิศเลอ” หรือที่เอ่ยอ้างได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญ ทว่าเป็นการหว่านเมล็ด ทีละวัน และอธิษฐานขอพระองค์ช่วยรดน้ำให้เมล็ดงอกงาม...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน — บทสรุป

  เมื่อพูดถึงองค์ประกอบสี่ข้อในการเป็นสาวก ได้แก่ รักพระองค์ มีชีวิตตามพระองค์ ประกาศพระองค์ สอนถึงพระองค์ ผมก็มุ่งเน้นหลักการของการเป็นคริสเตียนที่แข็งขัน คือการเป็นสาวกของพระคริสต์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน — สอนถึงพระองค์

  เราได้ครอบคลุมองค์ประกอบสามอย่างแรกของการเป็นสาวก ได้แก่ รักพระองค์ มีชีวิตตามพระองค์ และประกาศพระองค์ ตอนนี้เราจะถกกันเรื่ององค์ประกอบสุดท้ายคือ สอนถึงพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน – ประกาศพระองค์

  เราได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สองของการเป็นสาวกคือ มีชีวิตเพื่อพระองค์ และหลักการเก้าประการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ ความยึดมั่นในพระเยซู ความรัก ความสามัคคี ความถ่อมตน ความไม่กลัดกลุ้ม การให้อภัย การร่วมมิตรภาพ ความเอื้อเฟื้อ และการอธิษฐาน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ภาพโมเสคของพระเจ้า และคริสต์มาส

  คุณเคยผ่านบริเวณก่อสร้างไหม ขณะที่คนงานปูพื้นอย่างพากเพียร เป็นพื้นลวดลายโมเสค ที่มีกระเบื้องชิ้นเล็กๆ หลายพันชิ้น ประกอบกันเป็นภาพ ขณะที่ยังประกอบอยู่ ภาพก็ไม่ชัดเจน เพราะคนงานจะนำผงซีเมนต์มายาตามแนว บ่อยครั้งก็จะมีคราบสีเทาเลอะอยู่บนศิลปะชิ้นเอก ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับคริสต์มาส

  มีบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบเกี่ยวกับคริสต์มาส ซึ่งทำให้เทศกาลคริสต์มาสพิเศษสำหรับเขา ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุด!...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน – การมีชีวิตตามพระองค์ ตอนที่ 5

  หลักการสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอ ภายใต้หัวข้อ การมีชีวิตตามพระองค์ ก็คือ หลักการเรื่องอธิษฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่เชื่อมโยงกับหลักในการมีชีวิตตามพระองค์ ทุกหลักการ และเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตคริสเตียน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน –การมีชีวิตตามพระองค์ ตอนที่ 4

  สามตอนที่ผ่านมาในเรื่องชุดนี้ ครอบคลุมเจ็ดหลักการ จากเก้าประการ ซึ่งเกี่ยวโยงกับการมีชีวิตตามพระองค์ ได้แก่หลักการเรื่องความยึดมั่น ความรัก ความสามัคคี ความถ่อมตน ความไม่กลัดกลุ้ม การให้อภัย และการร่วมมิตรภาพ ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงหลักการเรื่องความเอื้อเฟื้อ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • The Heart of It All: The Nature and …

  อาจเข้าใจกันว่าความเมตตาของพระเจ้าคือความรักและคุณความดีของพระจ้า ต่อผู้ที่ทุกข์ตรมและเดือดร้อน ผู้ที่ขัดสน แม้แต่ผู้ที่ไม่สมควรได้รับ เนื่องจากมนุษย์ปุถุชนมีบาป และจะรับผลที่ตามมาจากการทำบาป...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • คุณยิ้มผู้พากเพียร

  สำหรับพวกเราหลายคน ส่วนที่ยากที่สุดในการเป็นพยานคือการทำความรู้จักกัน ส่วนที่ยากที่สุดอันดับถัดมาก็คือ การพากเพียรตราบเท่าที่พระองค์ชี้นำ ถึงแม้ในยามที่ดูเหมือนว่าเขาผู้นั้นไม่เปิดใจรับ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • The Heart of It All: The Nature and …

  นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงตรงแล้ว โดยธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า พระองค์มีความอดทน และเมตตาปรานี ในพระคัมภีร์เดิมมักจะกล่าวถึง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หญิงหิ้วกระเป๋า

  เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะตัดสินผู้คน และสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็น นี่เองพระเยซูถึงได้ตักเตือนเราว่า “อย่าตัดสินจากรูปกายภายนอก แต่ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม”...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน คือการรักพระองค์

  ในบทความแรกของเรื่องชุดนี้ ผมอธิบายถึงการเป็นสาวกด้วยองค์ประกอบเบื้องต้นสี่อย่าง คือ รักพระองค์ มีชีวิตเพื่อพระองค์ ประกาศพระองค์ สอนเรื่องพระองค์ ผมเสนอคำนิยาม พร้อมกับอธิบายว่าผมอ้างอิงถึงอะไร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

  ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

  พระเจ้าดำรงอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่ดำรงอยู่ทั้งสิ้น พระองค์ผู้เดียวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา และไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งอื่นๆ ล้วนถูกสร้างขึ้นมา และมีที่สิ้นสุด[1] ดังนั้นพระองค์จึงแตกต่างจากทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

  ในยอห์นบทที่ 4 เมื่อพระเยซูพูดคุยกับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ พระองค์บอกเธอว่า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง[1] พระเยซูบอกว่าพระเจ้าคือพระวิญญาณ พระเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ชีวิตที่มีความหมาย: คุยกันขณะที่นั่งรอ

  ฉันนั่งรอนัดอยู่ และอัดเทปแนวคิดสำหรับคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ เมื่อมีหนุ่มคนหนึ่งมานั่งใกล้ๆ และเริ่มสนทนาด้วย เขาคงได้ยินข้อความบางตอนที่ฉันอัดเสียง และตระหนักว่าฉันสนใจเรื่องทางวิญญาณแน่ๆ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ชีวิตที่มีความหมาย: ภาพลักษณ์และภาพรวม

  บางครั้งคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนล้มเหลวหรือเปล่า สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการ คุณผิดหวัง เพราะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คุณไปไม่ถึงเป้าหมาย คุณถูกล่อใจให้รู้สึกว่าเป็นเพราะคุณล้มเหลว ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ก่อร่างสร้างชีวิตส่วนตัวที่จีรังยั่งยืน

  เมื่อไม่นานมานี้มีคนเอ่ยกับผมว่า เนื่องจากเขาอุทิศชีวิตส่วนใหญ่เพื่อจดจ่อกับเรื่องทางวิญญาณ โดยทำงานมิชชันนารีเพื่อพระองค์ตลอดหลายปี ตอนนี้เขารู้สึกท้อใจ เพราะเขาล้าหลังมาก ในสถานการณ์ทางวัตถุปัจจุบัน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • พบรักที่ลานจอดรถ

  คุณรู้ไหมว่าลานจอดรถตอนเที่ยงคืน ก็น่าโรแมนติกทีเดียว ฉันพนันว่าคุณหลายคนรู้ดีจากประสบการณ์ แต่ในกรณีนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราเคยทำในรถที่ลานจอดรถ สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น ฉันพูดถึงความโรแมนติกที่ฉันได้สัมผัสกับพระเยซู ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พิจารณากันว่าบรรพบุรุษของโบสถ์ในช่วงเจ็ดศตวรรษแรก กำหนดหลักคำสอนเรื่องการจุติมาเกิดอย่างไร เราได้เห็นคำสอนต่างๆ ซึ่งพยายามอธิบาย “กลไก” ว่าเป็นไปอย่างไร การที่พระเยซูผู้เป็น Logos คือพระบุตรผู้เป็นพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 2)

  การพยายามค้นคว้าหาคำจำกัดความทางศาสนศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู สภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าของพระองค์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสองช่วงเวลา ช่วงแรกในศตวรรษที่สี่และห้า ช่วงที่สองในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • นอกเขตปลอดภัย

  เราทุกคนต่างก็มีเขตปลอดภัยของเรา คือแวดวงในสภาพการณ์ที่เรารู้สึกสบาย หรือกลุ่มคนที่เราเชื่อมสัมพันธ์ด้วยง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องตั้งใจและพยายามมากนัก บ่อยครั้งขอบเขตในแวดวงดังกล่าวกำหนดขึ้นมาจากความกลัวของเรา ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 1)

  ในบทความเรื่อง “มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า” และ “ตรีเอกานุภาพ” เราสำรวจความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสภาพพระเจ้าของพระเยซู ว่าพระองค์คือพระเจ้าโดยแท้ ในบทความเรื่อง “การจุติมาเกิด” เราจะอธิบายแบบเจาะลึกพระคัมภีร์ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • พรสวรรค์ต่างๆ

  ถ้าคุณเป็นคนที่มองรอบข้างและเห็นคนอื่นที่รุ่งเรืองกว่า พูดจาเก่งกว่า มีทักษะมากกว่า มีเรี่ยวแรงมากกว่า หรือคนที่เพียงดู “ดีกว่า” หรือมีอะไร “มากกว่า” ในหลายๆทาง คุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเช่นนั้น ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • เป็นเหมือนพระเยซู

  ผมชอบนึกคิดและอธิษฐานบ่อยๆ ว่าจะนำคำสอนของพระเยซูมาปรับใช้กับชีวิตผมได้อย่างไร เพราะผมรู้สึกว่านั่นเป็นการกระทำที่มีสติปัญญา เมื่อไม่นานมานี้ ผมทำสมาธิเกี่ยวกับการนำความศรัทธามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 3)

  ดังที่เราเห็นแล้วจากตอนที่ 1 และ 2 ในหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ ว่านี่ไม่ใช่หลักการที่เข้าใจได้ง่าย บางส่วนเราคงไม่เข้าใจด้วยการคิดหาเหตุผลธรรมดาๆ ฉะนั้นจึงเป็นความเร้นลับ แม้ว่าจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงกระนั้นก็ยังเป็นความจริง ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ชีวิตที่มีความหมาย: แทบไม่มีอะไรเลย หรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

  แม่อธิการเทเรซาเคยกล่าวไว้ว่า “ถ้อยคำจากใจกรุณาอาจสั้นๆ และบอกกล่าวได้ง่าย ทว่าก้องกังวานอยู่ในใจผู้อื่นอย่างไม่รู้สิ้นสุด” จริงทีเดียว! ถ้อยคำง่ายๆไม่กี่คำ กล่าวโดยผู้ที่ไม่วางตัวโอ้อวด ทว่าเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและความรักของพระองค์ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 2)

  ในเรื่อง หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 1 เราเห็นแล้วว่าพระเจ้ามีสภาพเป็นสามท่าน ประกอบด้วยสามท่านที่แตกต่างกัน ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ละท่านเป็นพระเจ้าครบถ้วน แต่ละท่านมีคุณสมบัติของพระเจ้า และมีพระเจ้าองค์เดียว ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 1)

  บทความสองเรื่องแรกในชุด หัวใจสำคัญ เราเห็นว่าพระคัมภีร์ใหม่เผยถึงสภาพพระเจ้าของพระเยซู และเผยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

  เมื่ออ่านข้อพระคัมภีร์ที่เอ่ยอ้างไว้ในบทความดังกล่าว ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่านอกเหนือจากพระเยซู ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ชีวิตที่มีความหมาย: เจาะทะลุความมืด

  ในสิ่งพิมพ์ที่โพสต์ไว้ ฉันพูดถึงการที่ถ้อยคำให้กำลังใจมีผลที่ทรงพลังต่อผู้คน และเรามักจะต้องบอกกล่าวออกมาด้วยศรัทธา โดยเชื่อว่า “ถ้อยคำที่เหมาะเจาะ” จะส่งผลตามที่ปรารถนาไว้ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • ไม่วิ่งล้าหลัง

  นี่เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลก ไม่ว่าจะในด้านเทคโนโลยี ศาสนา การเมือง ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม เราเห็นผลได้ในรัฐบาลต่างๆ องค์กร ชีวิตครอบครัวและรายบุคคล การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทุกแวดวงในสังคม ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ชีวิตที่มีความหมาย: มอบความกรุณา

  ทุกคนล้วนปรารถนากำลังใจ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้กำลังใจผู้คน แต่หลายครั้งพระองค์ต้องให้เราเป็นสื่อ ในการทำเช่นนั้น เชื่อหรือไม่ล่ะ เรามีสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้อื่น เรามีความรักของพระเจ้า ซึ่งทรงพลัง! ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ในตอนแรกของ มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า เราครอบคลุมบางสิ่งที่พระเยซูบอกกล่าวและกระทำ ซึ่งยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

  สาวกของพระองค์ ผู้ซึ่งอยู่อาศัยและทำงานร่วมกับพระองค์เป็นเวลาหลายปี ในช่วงที่ประกาศข่าวสารต่อสาธารณชน ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อยอห์นกล่าวถึงพระเจ้าผู้เป็นพระบุตร ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติในโลก เขาอ้างอิงถึงพระองค์ว่าเป็นพระคำ ไม่ใช่เป็นพระเยซู ข้อพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระคำ/พระเยซูมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ คือ “พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง”...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: บทนำ

  สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่าแสนวิเศษโดยเฉพาะ เกี่ยวกับพระเยซูก็คือ ขอกำนัลคือความรอดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งพระองค์มอบให้เปล่าๆ แก่คนที่ขอด้วยความเชื่ออย่างจริงใจ คนเราอาจมีความเข้าใจต่อหลักความเชื่อของคริสเตียนน้อยมาก แต่ถ้าหัวใจหิวกระหาย ถ้าเขาแสวงหาสื่อสัมพันธ์กับพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • การให้อภัยและความรอด

  ในโพสต์สองเรื่องก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับหัวข้อการให้อภัย ผมเขียนถึง 1) การให้อภัยผู้อื่น 2) หลีกเลี่ยงการทำอะไรที่ต้องได้รับการให้อภัย โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณอยากให้เขาปฏิบัติต่อคุณ ในโพสต์นี้ผมจะเอ่ยถึงหลักการที่ว่าการให้อภัยเชื่อมโยงกับความรอดอย่างไร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ไม่มีการล้มละลาย

  เมื่อฉันนึกถึงผู้ที่ฉันเคารพนับถือเป็นแบบอย่าง ทั้งที่มีชื่อเสียง หรือไม่เป็นที่รู้จัก ทุกคนต่างก็เลือกใช้ชีวิตที่เสียสละ และรับใช้พระองค์ เพื่อคนอื่นๆจะได้รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัว

  แน่นอนที่หลายคนดูเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างประจักษ์ชัด ในแง่วัตถุสิ่งของในโลกนี้ซึ่งนับได้และวัดได้ คนเหล่านี้บางคนไม่คิดว่าตัวเองสำคัญอะไร ...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ข้อคิดที่น่าตกใจ

  ตอนที่ผมทำการค้นคว้าสำหรับงานเขียนชิ้นหนึ่ง ผมอ่านเจออะไรที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมา เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นหูกัน ซึ่งผมอ่านและได้ยินได้ฟังมาเป็นร้อยๆพันๆครั้งแล้ว แต่เมื่อคิดคำนึงอย่างลึกซึ้ง ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • การประเมินผลตัวเอง

  มีใครคนหนึ่งนึกสงสัยว่าพระองค์มองดูชีวิตเขา และประเมินผลเขาอย่างไร เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองดีนัก หรือประสบผลสำเร็จงดงาม ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • องค์ประกอบส่วนที่เป็นหนาม

  ฉันไม่คิดว่าพระเจ้าตั้งใจให้ชีวิตสมรสของใครสมบูรณ์แบบ แต่ฉันคิดว่ามีองค์ประกอบส่วนที่เป็น “หนาม” ซึ่งพระองค์รวมไว้ด้วย เรารู้สึกขยาดกับส่วนนี้ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • รอคอยจุดจบที่มีความสุข

  ทางเลือก ชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือก มีทางเลือกทุกวัน ทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก ทุกวันที่ผันผ่านไปก็เพิ่มพูนมรดกสืบทอดของทางเลือกและการตัดสินใจในอดีต บ้างก็ลงเอยด้วยดี บ้างก็ลงเอยไม่ค่อยดี บ้างก็มีทั้งดี ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • รำลึกถึงอดีต

  เมื่อเรานึกย้อนหลังถึงอดีต เราเห็นเหตุการณ์สำคัญๆและชัยชนะ ความยินดีและความสุข นอกจากนี้เราก็เห็นการพลาดโอกาสและความสูญเสีย ความปวดร้าวใจและน้ำตา บ่อยครั้งเรารู้สึกค่อนข้างเสียใจ และหวังว่าเราน่าจะทำเช่นนั้นเช่นนี้ หรืออย่างน้อยก็ทำอะไรให้ดีกว่านี้ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • ศรัทธาในโลกแห่งความเป็นจริง

  บ่อยครั้งผู้คนบอกว่าฉันมีศรัทธามาก แต่นั่นส่งผลอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง ศรัทธาส่งผลประโยชน์อะไรบ้างที่ฉันจับต้องได้

  ฉันชอบข้อความนี้ที่กล่าวว่า “ศรัทธาก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ความใจกล้า และชัยชนะ" ...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ผลตอบแทนความพากเพียร

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมเห็นเพื่อนรักหลายคนได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจ บางคนเคยประสบช่วงเวลาที่ดูยากลำบากอย่างเหลือเชื่อ หลายครั้งหลายหน เขาเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ประสบกับความผิดหวังอย่างสุดซึ้ง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม