ศรัทธาในโลกแห่งความเป็นจริง

ธันวาคม 5, 2010

โดย มาเรีย ฟอนเทน

บ่อยครั้งผู้คนบอกว่าฉันมีศรัทธามาก แต่นั่นส่งผลอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง ศรัทธาส่งผลประโยชน์อะไรบ้างที่ฉันจับต้องได้

ฉันชอบข้อความนี้ที่กล่าวว่า “ศรัทธาก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ความใจกล้า และชัยชนะ”[1]

ศรัทธาช่วยให้ฉันมีวิสัยทัศน์ ความใจกล้า และได้รับชัยชนะ ดังต่อไปนี้ อันเป็นผลจากคำสัญญาของพระเจ้าที่กลายเป็นจริง

1.สันติสุขในใจ “แล้วสันติสุขของพระเจ้า ซึ่งเหนือล้ำความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์”[2]

2.ฟันฝ่าความกลัว “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว เพราะความรักที่สมบูรณ์ก็ขจัดความกลัวไปสิ้น”[3]

3.มีความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคต “จงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงบันดาลให้สำเร็จผล”[4]

4.มีความสงบ “พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำเงียบสงบ”[5]

5.มีเสถียรภาพ “จงเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะมั่นคง"[6]

6.มีความเข้าใจ นี่อาจฟังดูเป็นเรื่องแปลก ฉันมีความเข้าใจจากการเสริมสร้างศรัทธาได้อย่างไร เนื่องจากศรัทธาคือการไว้วางใจพระเจ้า ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจ แต่ฉันพบว่าต้องอาศัยความอดทน และการมีมุมมองในแง่บวก เพื่อที่จะฝึกฝนความศรัทธา เมื่อฉันทำเช่นนั้นแล้ว ฉันก็เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่หาไม่แล้วคงรู้สึกสับสน การที่มีศรัทธาและรอคอยพระองค์ ฉันก็เปิดโอกาสให้พระองค์พูดกับฉัน และแสดงให้ฉันเล็งเห็นความนึกคิดของพระองค์ “หนทางที่นำไปสู่พระคำของพระองค์มอบความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย”[7]

7.การเยียวยารักษา ฉันมองดูข้อนี้ว่าเป็นการเยียวยารักษา ทั้งในทางร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก หรือทางวิญญาณ ไม่ว่าจะมีความจำเป็นอะไร พระเจ้าจะสรรหาให้ “คนชอบธรรมนั้นประสบโรคภัยหลายอย่าง แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาให้หลุดพ้นมาได้”[8]

8.ความสุข “จิตใจของเรายินดีในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์”[9]

9.การฟื้นคืนชีพ ดังที่พระเยซูทำเช่นนั้นในทางกาย ด้วยการชุบชีวิตคนตาย และก็ทำเช่นนั้นในทางวิญญาณด้วย โดยผ่านความรอด พระองค์มีพลังที่จะฟื้นฟูเราได้ เมื่อเรารู้สึกหมดกะจิตกะใจ หรือตายด้านในทางวิญญาณ และมองไม่เห็นหนทางข้างหน้า พระองค์ช่วยให้เรากลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา“พระเยซูตรัสกับเธอว่า เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงฟื้นขึ้นมา และมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้ว ก็ยังจะมีชีวิตอีก ผู้ใดที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม"[10]

10.ไว้วางใจ ความศรัทธาช่วยให้ฉันไม่หวั่นไหวหรือตื่นตระหนกกับข่าวร้าย “เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดเหนี่ยว และวางใจในพระเยโฮวาห์”[11]

11.พักพิงในพระเยซู ความศรัทธาช่วยให้ฉันเป็นอิสระจากแรงกดดันและความเครียด “ผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ยืนยงอยู่เป็นนิจ”[12]

12.มีพละกำลังในจิตใจ ความศรัทธาช่วยให้ฉันมีพละกำลังที่จะก้าวต่อไป “ข้าพเจ้าคงหมดแรงไป นอกจากข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาห์ ในแผ่นดินของคนเป็น”[13] “จงเข้มแข็ง และพระองค์จะให้ใจของท่านอาจหาญ”[14]

ฉันขอจบด้วยข้อความที่น่าซาบซึ้งใจจาก จอร์จ มูลเลอร์ “ศรัทธาไม่ได้ดำเนินการในขอบเขตของความเป็นไปได้ พระเจ้าจะไม่ได้รับสง่าราศีใดๆ จากสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์ ศรัทธาเริ่มต้น เมื่อพลังของมนุษย์สิ้นสุด”

(Faith in the Real World.)


[1] จอร์จ ดับบลิว ริดเอ้าท์

[2] ฟีลิปปี 4:7

[3] 1 ยอห์น 4:18

[4] เพลงสดุดี 37:5

[5] เพลงสดุดี 23:2ข

[6] 2 พงศาวดาร 20:20ข

[7] เพลงสดุดี 119:130

[8] เพลงสดุดี 34:19

[9] เพลงสดุดี 33:21

[10] ยอห์น 11:25-26

[11] เพลงสดุดี 112:7

[12] เพลงสดุดี 125:1

[13] เพลงสดุดี 27:13

[14] เพลงสดุดี 31:24