โพสต์แฟ้มข้อมูล 'สัมพันธภาพกับพระองค์'

 • Unconditional Love

  เมื่อผมนึกถึงการที่จะสรุปว่าพระเจ้าคือใครในวลีเดียว "ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข" ผุดขึ้นมาในหัวคิด แน่นอนว่าพระเจ้าคือหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งจำกัดในวลีหรือคำเดียวไม่ได้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 1)

  การเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น คือการเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น ผ่านความมุ่งมั่นที่จะนำคำสอนในพระคัมภีร์มาถือปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับแนวทางและพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: The Foundation of Christlikeness

  ในการแสวงที่จะเป็นเหมือนพระเจ้า หรือเป็นเหมือนพระคริสต์ องค์ประกอบสำคัญคือ การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ซึ่งสานต่อได้จากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเท่านั้น การเป็นเหมือนพระเจ้านิยามได้ว่า มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Holiness (Part 4)

  ในเรื่องความบริสุทธิ์ ตอนที่ 1-3 เราจะเห็นว่าพระเจ้าคือมาตรฐานของความดีงามและความบริสุทธิ์ พระองค์ได้เผยความประสงค์ด้านคุณธรรมของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ และความประสงค์ของพระองค์ที่นำเสนอผ่านข้อพระคัมภีร์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Holiness (Part 3)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ Decision Making and the Will of God โดย แกรี่ ไฟรเซน[1])

  ดังที่เราได้เห็นจากเรื่องความบริสุทธิ์ตอนที่ 1 และ 2 ว่าการเป็นเหมือนพระคริสต์ หรือเป็นเหมือนพระเจ้า มาจากการเปลี่ยนให้ความประสงค์ของเราสอดคล้องกับความประสงค์ของพระเจ้า

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Holiness (Part 2)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Pursuit of Holiness โดย เจอร์รี บริดเจส)[1]

  ขณะที่เรามองหาวิธีเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ก็สำคัญที่จะตรวจสอบว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายถึงอะไร และเรามีส่วนร่วมได้อย่างไร ในแผนการของพระเจ้าเรื่องความรอด บุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ คือพระเจ้าผู้เป็นพระบุตร กลายเป็นมนุษย์ ดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาป แล้วพลีชีพบนไม้กางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ความบริสุทธิ์ (ตอนที่ 1)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Pursuit of Holiness โดย เจอร์รี บริดเจส)[1]

  ข้อความสำคัญตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เอ่ยอ้างไว้ในเรื่องชุดนี้ คือ เอเฟซัส 4:22-24

  วิถีชีวิตเดิมนั้น ท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่าน ซึ่งกำลังเสื่อมโทรมไป โดยตัณหาอันล่อลวง เพื่อรับความคิดจิตใจใหม่ และสวมตัวตนใหม่ ซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ ในความชอบธรรม และความบริสุทธิ์ที่แท้จริง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • รู้สึกไม่มั่นคงหรือ

  เมื่อวันก่อนผมอ่านบทความหนึ่ง กล่าวว่าข้อความที่นิยมชมชอบกันมากที่สุดในพระคัมภีร์ คือ ฟิลิปปี 4:6-7 ในข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว อัครสาวกเปาโลแนะนำเหล่าผู้มีความเชื่อว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • การตัดสินใจตามแบบอย่างของพระเจ้า ตอนที่ 2: มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัดสินใจ

  คุณเคยเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญหรือเปล่า และต้องการแนวทางที่ชัดเจน แล้วได้แต่รู้สึกราวกับว่าพระเจ้าเงียบกริบ ตอนที่คุณต้องการมากที่สุดให้พระองค์มอบคำตอบอย่างชัดเจน เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจครั้งสำคัญ ผมทราบว่าผมเคยเป็นเช่นนั้น...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI: การเป็นสาวก

  พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ใดจะตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา”

  ถ้าเจ้ารักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: การใฝ่หาพระวิญญาณของพระเจ้า

  ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงบัญญัติของพระองค์ ทั้งวันทั้งคืน

  พระคำของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้า และเป็นแสงสว่างส่องทางให้ข้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI ความมีใจรักต่อพระเจ้า

  โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์[1]

  กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์[2]...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — ฟาริสีและคนเก็บภาษี ลูกา 18:9-14

  อุปมาอุปไมยเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี บอกเล่าไว้เฉพาะในหนังสือลูกา บทที่ 18 ข้อ 9-14 นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆ อุปมาอุปไมยนี้บ่งบอกถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของความรอด มาเริ่มต้นด้วยการศึกษาตัวละครสองคนในเรื่อง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เคล็ดลับสู่ความชื่นชมยินดี

  ข้อคิดเรื่องศรัทธาและความหวัง ท่ามกลางความทุกข์ทรมาน

  เรียบเรียงและปรับปรุงแก้ไข โดย มาเรีย ฟอนเทน

  เป็นการง่ายที่จะเห็นว่าเราต้องผ่านประสบการณ์ที่มีความสุข และช่วงเวลาที่น่าชื่นชมยินดี มีสันติสุข และความอิ่มเอิบใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผ่านพ้นชีวิตนี้ไปได้ ทว่าอาจเป็นสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ความยำเกรงพระเจ้า

  เมื่อเร็วๆ นี้ ผมเจอหัวข้อที่ดึงความสนใจผม คือความยำเกรงพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวไว้พอสมควรเรื่องความยำเกรงพระเจ้า เมื่ออ่านแล้วคงคิดว่าเราควรจะหวาดกลัวพระเจ้า ในแง่ที่ว่าจะทำให้พระองค์กริ้วโกรธ สำหรับคริสเตียนคงเปนการยากที่จะยอมรับข้อเท็จจริงว่าพระเจ้ารักชาวโลกมาก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน — บทสรุป

  เมื่อพูดถึงองค์ประกอบสี่ข้อในการเป็นสาวก ได้แก่ รักพระองค์ มีชีวิตตามพระองค์ ประกาศพระองค์ สอนถึงพระองค์ ผมก็มุ่งเน้นหลักการของการเป็นคริสเตียนที่แข็งขัน คือการเป็นสาวกของพระคริสต์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน คือการรักพระองค์

  ในบทความแรกของเรื่องชุดนี้ ผมอธิบายถึงการเป็นสาวกด้วยองค์ประกอบเบื้องต้นสี่อย่าง คือ รักพระองค์ มีชีวิตเพื่อพระองค์ ประกาศพระองค์ สอนเรื่องพระองค์ ผมเสนอคำนิยาม พร้อมกับอธิบายว่าผมอ้างอิงถึงอะไร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • พบรักที่ลานจอดรถ

  คุณรู้ไหมว่าลานจอดรถตอนเที่ยงคืน ก็น่าโรแมนติกทีเดียว ฉันพนันว่าคุณหลายคนรู้ดีจากประสบการณ์ แต่ในกรณีนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราเคยทำในรถที่ลานจอดรถ สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น ฉันพูดถึงความโรแมนติกที่ฉันได้สัมผัสกับพระเยซู ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • การให้อภัยและความรอด

  ในโพสต์สองเรื่องก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับหัวข้อการให้อภัย ผมเขียนถึง 1) การให้อภัยผู้อื่น 2) หลีกเลี่ยงการทำอะไรที่ต้องได้รับการให้อภัย โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณอยากให้เขาปฏิบัติต่อคุณ ในโพสต์นี้ผมจะเอ่ยถึงหลักการที่ว่าการให้อภัยเชื่อมโยงกับความรอดอย่างไร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ข้อคิดที่น่าตกใจ

  ตอนที่ผมทำการค้นคว้าสำหรับงานเขียนชิ้นหนึ่ง ผมอ่านเจออะไรที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมา เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นหูกัน ซึ่งผมอ่านและได้ยินได้ฟังมาเป็นร้อยๆพันๆครั้งแล้ว แต่เมื่อคิดคำนึงอย่างลึกซึ้ง ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ศรัทธาในโลกแห่งความเป็นจริง

  บ่อยครั้งผู้คนบอกว่าฉันมีศรัทธามาก แต่นั่นส่งผลอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง ศรัทธาส่งผลประโยชน์อะไรบ้างที่ฉันจับต้องได้

  ฉันชอบข้อความนี้ที่กล่าวว่า “ศรัทธาก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ความใจกล้า และชัยชนะ" ...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน