โพสต์แฟ้มข้อมูล 'วิสัยของพระคริสต์'

 • Unconditional Love

  เมื่อผมนึกถึงการที่จะสรุปว่าพระเจ้าคือใครในวลีเดียว "ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข" ผุดขึ้นมาในหัวคิด แน่นอนว่าพระเจ้าคือหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งจำกัดในวลีหรือคำเดียวไม่ได้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Joy (Part 2)

  ขณะที่ศึกษาเรืองความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ผมพบว่าน่าสนใจที่เห็นว่าความชื่นชมยินดีเชื่อมโยงมากกับความศรัทธา ความหวัง และความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Joy (Part 1)

  ขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูและคำสอนของพระองค์ ความชื่นชมยินดีมีบทบาทสำคัญในการที่เราเพียรพยายาม แม้ว่าพระเยซูเอ่ยถึงความชื่นชมยินดีของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงแค่สองครั้งในพระกิตติคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Gratitude (Part 4)

  ความสำนึกในบุญคุณคือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเล็งเห็นสภาพการณ์ของเรา  โดยมองผ่านความขอบคุณที่เรามีต่อพระเจ้า และปฏิบัติตนในแง่ที่สะท้อนถึงความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราพิจารณาว่า “การสวมใส่” ความอิ่มเอิบใจ คือส่วนสำคัญของการสำนึกในบุญคุณ  ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นที่ “ตัวสังหาร” ความสำนึกในบุญคุณสามประการ ซึ่งเราต้องการตัดออกไปจากชีวิตเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 2)

  เราอ่านในพระคัมภีร์ใหม่ และในเรื่องชุดนี้โดยตลอด ว่าการเติบโตจนเป็นเหมือนพระคริสต์ต้องอาศัย “การสวมใส่” และ “การสลัด” ความสำนึกในบุญคุณคือองค์ประกอบสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Gratitude (Part 1)

  การเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น คือการเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น ผ่านความมุ่งมั่นที่จะนำคำสอนในพระคัมภีร์มาถือปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับแนวทางและพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Christian Character (Part 2)

  ดังที่เราเห็นได้ในบทความก่อนหน้านี้ เรื่องพื้นฐานการเป็นเหมือนพระคริสต์ ว่าการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นต้องอาศัยการอุทิศตนต่อพระเจ้า ซึ่งมีรากฐานในความยำเกรงพระเจ้า และการที่เราเข้าใจความรักที่พระองค์มีต่อเราเป็นรายบุคคล...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Christian Character (Part 1)

  (บทความนี้มาจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Practice of Godliness [การฝึกทำตามแบบอย่างพระเจ้า] โดย เจอร์รี บริดเจส[1])

  องค์ประกอบสำคัญในการกลายเป็นเหมือนพระเยซู คือการพัฒนาอุปนิสัยตามแบบอย่างของพระเจ้า ทุกคนต่างก็มีอุปนิสัยซึ่งบ่งบอกถึงคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลนั้น โดยสะท้อนให้เห็นจากความรู้สึกนึกคิดและการประพฤติตน...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: The Foundation of Christlikeness

  ในการแสวงที่จะเป็นเหมือนพระเจ้า หรือเป็นเหมือนพระคริสต์ องค์ประกอบสำคัญคือ การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ซึ่งสานต่อได้จากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเท่านั้น การเป็นเหมือนพระเจ้านิยามได้ว่า มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Holiness (Part 4)

  ในเรื่องความบริสุทธิ์ ตอนที่ 1-3 เราจะเห็นว่าพระเจ้าคือมาตรฐานของความดีงามและความบริสุทธิ์ พระองค์ได้เผยความประสงค์ด้านคุณธรรมของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ และความประสงค์ของพระองค์ที่นำเสนอผ่านข้อพระคัมภีร์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Holiness (Part 3)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ Decision Making and the Will of God โดย แกรี่ ไฟรเซน[1])

  ดังที่เราได้เห็นจากเรื่องความบริสุทธิ์ตอนที่ 1 และ 2 ว่าการเป็นเหมือนพระคริสต์ หรือเป็นเหมือนพระเจ้า มาจากการเปลี่ยนให้ความประสงค์ของเราสอดคล้องกับความประสงค์ของพระเจ้า

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Holiness (Part 2)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Pursuit of Holiness โดย เจอร์รี บริดเจส)[1]

  ขณะที่เรามองหาวิธีเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ก็สำคัญที่จะตรวจสอบว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายถึงอะไร และเรามีส่วนร่วมได้อย่างไร ในแผนการของพระเจ้าเรื่องความรอด บุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ คือพระเจ้าผู้เป็นพระบุตร กลายเป็นมนุษย์ ดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาป แล้วพลีชีพบนไม้กางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ความบริสุทธิ์ (ตอนที่ 1)

  (บทความนี้มีพื้นฐานจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Pursuit of Holiness โดย เจอร์รี บริดเจส)[1]

  ข้อความสำคัญตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เอ่ยอ้างไว้ในเรื่องชุดนี้ คือ เอเฟซัส 4:22-24

  วิถีชีวิตเดิมนั้น ท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่าน ซึ่งกำลังเสื่อมโทรมไป โดยตัณหาอันล่อลวง เพื่อรับความคิดจิตใจใหม่ และสวมตัวตนใหม่ ซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ ในความชอบธรรม และความบริสุทธิ์ที่แท้จริง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Renewal Basics

  ดังที่เอ่ยถึงในสองบทความที่แล้ว เป็นเหมือนพระเจ้า ตอนที่หนึ่ง และตอนที่สอง การกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ต้องอาศัยการฟื้นฟูตัวตนภายในของเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: เป็นเหมือนพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ตอนที่หนึ่งของเรื่อง “เป็นเหมือนพระเจ้า” กล่าวถึงการที่เราถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนพระเจ้าในภาวะทางสรีรวิทยา และเชิงปฏิบัติ ในฐานะมนุษย์ผู้มีเหตุผลและคุณธรรม เหมือนพระเจ้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: เป็นเหมือนพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  (บทความนี้มาจากประเด็นสำคัญในหนังสือ Classical Arminianism โดย เอฟ ลีรอย ฟอร์ไลน์ส[1])

  ดังที่หยิบยกไว้ในบทความก่อนหน้าของเรื่องชุดนี้ การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ต้องอาศัยความเพียรพยายามในสองแนวทาง ได้แก่ เราต้อง“สละ”บาป และ“รับ” พระคริสต์ไว้

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: แบบอย่างของพระคริสต์

  เมื่อเราอยู่ในขั้นตอนการหาทางเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อเราจะได้กลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ก็ติดตามด้วยการที่เราควรจะมองดูแบบอย่างว่าพระเยซู ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่มีคุณธรรมครบถ้วนสมบูรณ์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ดังที่เราเห็นได้ในบทความก่อนหน้านี้ (ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า ตอนที่ 1) การร่วมมิตรภาพกับพระเจ้าคือกุญแจสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จากการร่วมมิตรภาพดังกล่าว เราสานสัมพันธ์กับพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น มีส่วนช่วยได้ที่จะค้นหาหลักพื้นฐานเพื่อก่อร่างสร้างขึ้นจากจุดนั้น ขณะที่การเป็นเหมือนพระคริสต์สะท้อนให้เห็นได้ในการตัดสินใจ และการกระทำภายนอก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: จงรักภักดีต่อพระเจ้า

  ถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จุดเริ่มต้นที่มีเหตุผลคือ เชื่อเหมือนที่พระองค์เชื่อ ยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าว ปลูกฝังไว้ในชีวิตจิตใจของเรา เห็นได้ชัดว่าพระเยซูเชื่อและดำเนินชีวิตตามที่พระบิดาเผยไว้ในพระคัมภีร์ คือสิ่งพระเจ้าเผยให้เห็นผ่านพระคัมภีร์เดิม...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น

  สิ่งใดก็ตามที่เราอยากจะทำให้ดีในชีวิต ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ผู้คนที่เป็นมือหนึ่งในสายอาชีพของเขา ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ส่วนใหญ่บรรลุผลเพราะเขาทำงานหนัก คริสเตียนก็เช่นกัน ในการที่จะเจริญเติบโตจนเป็นเหมือนพระคริสต์ และกลายเป็นบุคคลที่พระเจ้ามุ่งหมายไว้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 2)

  ตอนแรกของคำนำชุด เหมือนพระเยซูมากขึ้น กล่าวถึงแง่คิดในการทำตามแบบอย่างของพระเจ้า และการเป็นเหมือนพระคริสต์ ดังที่บ่งบอกไว้ในพระคัมภีร์เดิมและพระกิตติคุณ ส่วนตอนนี้จะมุ่งเน้นการเป็นเหมือนพระคริสต์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 1)

  หนึ่งในเพลงโปรดทุกยุคทุกสมัยของผม คือ “เหมือนพระเยซู” เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินหรือได้ร้องเพลงนี้ก็เตือนใจผมถึงแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พิจารณากันว่าบรรพบุรุษของโบสถ์ในช่วงเจ็ดศตวรรษแรก กำหนดหลักคำสอนเรื่องการจุติมาเกิดอย่างไร เราได้เห็นคำสอนต่างๆ ซึ่งพยายามอธิบาย “กลไก” ว่าเป็นไปอย่างไร การที่พระเยซูผู้เป็น Logos คือพระบุตรผู้เป็นพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 1)

  ในบทความเรื่อง “มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า” และ “ตรีเอกานุภาพ” เราสำรวจความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสภาพพระเจ้าของพระเยซู ว่าพระองค์คือพระเจ้าโดยแท้ ในบทความเรื่อง “การจุติมาเกิด” เราจะอธิบายแบบเจาะลึกพระคัมภีร์ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อยอห์นกล่าวถึงพระเจ้าผู้เป็นพระบุตร ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติในโลก เขาอ้างอิงถึงพระองค์ว่าเป็นพระคำ ไม่ใช่เป็นพระเยซู ข้อพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระคำ/พระเยซูมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ คือ “พระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง”...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม